VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Chúa Kêu Gọi Giảng Tin Lành

Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/15/2012; 891 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.75 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.