VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Kinh Nghiệm Lễ Ngũ Tuần

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 680 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.