VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2019 23:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Germany907.32 phút
2, Germany907.55 phút
3, Germany907.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trên Cả Thứ Tha (Mục Sư Hoàng Siêu)2
2Quyền Năng Đuổi Quỷ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Bảo Tồn Cho Sứ Vụ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Rao cho kẻ phu tù được tự do (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sự Phục sinh của Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.