VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 355 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 7:17:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US472.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Lắng Nghe (Mục Sư Đoàn Hưng Khôi)4
2Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Linh Lực Do Cầu (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Chia Sẻ Phúc Âm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng