VietChristian
VietChristian
httl.org

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 134 xem
Xem lần cuối 39.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15, 2 Ti-mô-thê 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15, 2 Ti-mô-thê 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Anaheim, CA, US39.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.