VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Summer Photo

Mười Ngày Đợi Mong

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/24/2020; P: 5/30/2020; 604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 19:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Website, Hội Thánh Lời Chúa, Lễ Thăng Thiên.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.