VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 2027 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:40:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/4/2015; P: 4/8/2015; 1455 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 14:31:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2274 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 0:39:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1882 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 23:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1620 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1683 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 11:35:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 1833 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:37:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 2149 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:49:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 65:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1329 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 2:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 1495 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 40  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.