VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1950 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 4:10:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/4/2015; P: 4/8/2015; 1360 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 9:3:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2174 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 0:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1820 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:32:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1524 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 9:12:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1635 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 1:53:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 1747 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 13:52:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 2069 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 22:14:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 65:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1251 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 11:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 1436 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 12:24:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 40  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.