VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1981 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 21:32:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/4/2015; P: 4/8/2015; 1393 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 0:18:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2221 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 7:58:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1850 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 12:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1569 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 3:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1656 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 2:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 1781 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 15:30:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 2107 xem 30 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 8:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 65:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1290 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 13:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 1466 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 5:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 40  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.