VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/13/2014; 1298 xem 32 lưu
Xem lần cuối 4.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/6/2014; 1720 xem 42 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 14:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/29/2014; 1243 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 9:31:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/22/2014; 1679 xem 43 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 15:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1572 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 10:55:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/8/2014; 1827 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 4:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1645 xem 32 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 13:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 38:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/25/2014; 1375 xem 32 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 7:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/18/2014; 1834 xem 38 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 4:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1688 xem 31 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 4:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 40  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.