VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/13/2014; 1361 xem 34 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 18:1:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/6/2014; 1800 xem 42 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:20:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/29/2014; 1296 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 12:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/22/2014; 1750 xem 43 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:19:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1623 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:19:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/8/2014; 1899 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 7:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1692 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 21:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 38:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/25/2014; 1416 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/18/2014; 1891 xem 38 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 17:29:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1789 xem 31 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 40  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.