VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/13/2014; 1273 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 12:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/6/2014; 1689 xem 42 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 15:21:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/29/2014; 1221 xem 37 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 23:55:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/22/2014; 1645 xem 43 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 14:4:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1546 xem 37 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 7:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/8/2014; 1791 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 6:9:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1615 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 38:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/25/2014; 1346 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 21:46:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/18/2014; 1806 xem 37 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 21:7:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1661 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 14:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 40  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.