VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/4/2014; 1552 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 14:33:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 1909 xem 50 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 1:46:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1677 xem 42 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 21:58:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1474 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/6/2014; 1727 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 3:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/30/2014; 1478 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 10:7:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2014; 1364 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 12:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/16/2014; 1496 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/9/2014; 1443 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 11:12:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 2037 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 20:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 40  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.