VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/4/2014; 1512 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 1869 xem 50 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 17:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1614 xem 42 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 13:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1430 xem 28 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 7:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/6/2014; 1677 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 4:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/30/2014; 1438 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 9:27:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2014; 1331 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 8:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/16/2014; 1451 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 11:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/9/2014; 1419 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 19:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 1995 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 3:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 40  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.