VietChristian
VietChristian
svtk.net

Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/4/2014; 1488 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 23:26:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 1843 xem 50 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:1:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1591 xem 42 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 19:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1400 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 16:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/6/2014; 1653 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 13:37:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/30/2014; 1410 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 23:25:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2014; 1315 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:50:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/16/2014; 1430 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 20:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/9/2014; 1401 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 0:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 1974 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 19:40:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 40  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.