VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/5/2012; 1074 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 1:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:21-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/29/2012; 767 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 6:10:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/18/2012; 894 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 6:25:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/1/2012; 1383 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 0:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/24/2012; 1390 xem 7 lưu
Xem lần cuối 24.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/17/2012; 822 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 11:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/10/2012; 1241 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 6:13:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/3/2012; 1060 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 21:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/27/2012; 938 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 23:45:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/20/2012; 1196 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 40  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.