VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/5/2012; 1056 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 13:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:21-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/29/2012; 753 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 9:3:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/18/2012; 878 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/1/2012; 1365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 5:32:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/24/2012; 1335 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 13:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/17/2012; 800 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/10/2012; 1226 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 19:33:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/3/2012; 1044 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 20:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/27/2012; 927 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 18:38:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/20/2012; 1172 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 40  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.