VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/11/2012; 1286 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 10:33:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/4/2012; 963 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 17:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/26/2012; 1277 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 16:26:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/19/2012; 796 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 18:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/12/2012; 1328 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/5/2012; 1261 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 7:48:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2012; 836 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 6:11:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2012; 1065 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 22:43:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/15/2012; 831 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 11:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2012; 947 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 4:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 40  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.