VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2011; 1380 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 17:50:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/3/2011; 1118 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 13:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/27/2011; 1022 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 21:50:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/10/2011; 1190 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:17:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:1-9; Châm-ngôn 4:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/20/2010; 1985 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 17:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/6/2010; 1476 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 22:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2010; 1467 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 15:33:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:20; Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/9/2010; 1552 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 15:43:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:8-10; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/2/2010; 1046 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 21:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17; Sáng-thế Ký 13: 1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/25/2010; 1224 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 21:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 40  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.