VietChristian
VietChristian
httl.org

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2011; 1338 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 8:14:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/3/2011; 1090 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 21:21:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/27/2011; 989 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 16:27:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/10/2011; 1163 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 20:12:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:1-9; Châm-ngôn 4:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/20/2010; 1952 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:14:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/6/2010; 1431 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 22:26:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2010; 1439 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 4:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:20; Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/9/2010; 1517 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 13:52:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:8-10; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/2/2010; 1012 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 12:45:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17; Sáng-thế Ký 13: 1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/25/2010; 1195 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 40  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.