VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sáng-thế Ký 22:1-14; Cô-lô-se 3:20-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2009; 2073 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 22:57:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2009; 1312 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 4:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22; Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2009; 1697 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 8:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-8; Thi-thiên 139:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2009; 1591 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 6:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-36; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/4/2009; 2189 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 9:16:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6; Gióp 42:3-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2009; 1893 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 17:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2009; 1257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 23:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1227 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 13:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:25-26; 1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2009; 1266 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 16:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15; Ha-ba-cúc 2:2-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2009; 1756 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 1:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 40  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.