VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Sa-mu-ên 12:1-12; Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2009; 2252 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 19:28:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1657 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 17:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3343 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 7:37:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:22-23; 2 Ti-mô-thê 6:6-10; 2 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2009; 1402 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 6:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 10:45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2009; 1365 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 16:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 128:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2009; 1445 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 20:44:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 119:137-144; 2 Ti-mô-thê 3:15-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2009; 1096 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 14:22:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2009; 1059 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 22:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2009; 1767 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 7:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2008; 1246 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 4:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 40  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.