VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Sa-mu-ên 12:1-12; Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2009; 2338 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 1:7:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1742 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3453 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:22-23; 2 Ti-mô-thê 6:6-10; 2 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2009; 1464 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 23:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 10:45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2009; 1419 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 17:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 128:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2009; 1508 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:18:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 119:137-144; 2 Ti-mô-thê 3:15-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2009; 1160 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 7:49:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2009; 1107 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 18:59:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2009; 1872 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 13:30:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2008; 1326 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 16:35:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 40  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.