VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1253 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 13:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2016; P: 5/25/2016; 1649 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 10:47:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/15/2016; P: 5/18/2016; 1667 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1414 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 17:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2016; P: 5/3/2016; 1706 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 23:5:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 1470 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 12:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2037 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 1:29:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1831 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 7:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:16-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 1636 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:1:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 1470 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 11:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.