VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/11/2012; 896 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 8:16:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 14:4; Gióp 14:10; Gióp 14:14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/4/2012; 921 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 3:15:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/26/2012; 942 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:55:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/19/2012; 1165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 18:50:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 789 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 23:54:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/5/2012; 740 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 23:10:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/29/2012; 890 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:37:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 1051 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 13:16:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/15/2012; 689 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 4:50:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/8/2012; 706 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 22:50:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 16  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.