VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/11/2012; 881 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 8:47:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 14:4; Gióp 14:10; Gióp 14:14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/4/2012; 895 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 15:15:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/26/2012; 920 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 0:45:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/19/2012; 1150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 18:37:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 773 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 2:33:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/5/2012; 717 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 5:24:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/29/2012; 871 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 8:20:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 1037 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 22:6:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/15/2012; 674 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 2:55:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/8/2012; 692 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 23:51:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 16  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.