VietChristian
VietChristian
svtk.net
Công-vụ các Sứ-đồ 26:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/6/2023; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 6:43:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:61-62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/30/2023; P: 8/2/2023; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 11:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/23/2023; P: 7/26/2023; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/16/2023; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 7:17:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/9/2023; P: 7/10/2023; 148 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 15:13:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/2/2023; P: 7/7/2023; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 10:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/25/2023; P: 6/28/2023; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:33:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/11/2023; 127 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 1:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/28/2023; P: 5/31/2023; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 1:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:16-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/14/2023; P: 5/15/2023; 106 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:38:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.