VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 753 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 14:57:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 726 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/15/2020 7:24:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 901 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 17:54:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 575 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 2:43:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 701 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 6:20:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/4/2014; 670 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 12:9:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/1/2014; P: 1/2/2016; 353 xem
Xem lần cuối 3/25/2020 14:30:21
Đọc  Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 685 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:47:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 472 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 14:32:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 8:16:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.