VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/3/2023; P: 9/9/2023; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 18:41:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/27/2023; P: 8/28/2023; 169 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 21:13:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/20/2023; P: 8/22/2023; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 3:40:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/13/2023; P: 8/15/2023; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 8:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/6/2023; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 11:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:61-62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/30/2023; P: 8/2/2023; 212 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2024 11:56:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/23/2023; P: 7/26/2023; 151 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 9:44:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/16/2023; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 7:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/9/2023; P: 7/10/2023; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 12:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/2/2023; P: 7/7/2023; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 3:45:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.