VietChristian
VietChristian
svtk.net

Thi-thiên 85:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/5/2014; 753 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:32:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/29/2013; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:32:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/22/2013; 649 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:32:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/15/2013; 643 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:33:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/8/2013; 757 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:33:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-8; Giăng 15:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/1/2013; 750 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:33:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/24/2013; 768 xem
Xem lần cuối 2/24/2020 3:33:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/17/2013; 844 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:33:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:21-23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/10/2013; 712 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 3:34:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/3/2013; 791 xem
Xem lần cuối 2/24/2020 3:34:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.