VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 814 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 687 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 17:54:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1160 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 11:9:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 802 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 21:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 1067 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 10:25:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 1168 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 7:33:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 1384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 23:40:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 1328 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 23:0:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 1016 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 13:50:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 1002 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 17:11:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.