VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 598 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 2:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 747 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 17:13:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 611 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:41:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 696 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 534 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 18:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 404 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 16:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 506 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 11:51:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 8:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 564 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 6:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 32  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.