VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 743 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 2:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 2:17-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/27/2014; 856 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:24-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/20/2014; 799 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 9:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 2:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/30/2014; 848 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:34:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/16/2014; 683 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 21:35:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/9/2014; 641 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 3:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/23/2014; 692 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 9:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 723 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:1:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 942 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 823 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:20:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 32  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.