VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 631 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 555 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 611 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 9:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2013; 705 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 10:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 575 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 3:24:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 16:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 634 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 19:40:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 827 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 5:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 773 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 9:11:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 32  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.