VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 456 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 18:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 365 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 22:24:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2011; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 15:46:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2011; 463 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 22:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/23/2011; 459 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 15:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2010; 518 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 10:13:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/5/2010; 658 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 21:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/24/2010; 518 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 4:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/5/2010; 477 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 10:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/29/2010; 433 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 31  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.