VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 1215 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 18:29:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:10/17/2010; 1229 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/27/2023 6:14:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.