VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 17:20-24
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/1/2013; 551 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/14/2013; 936 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 607 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 17:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/21/2013; 557 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 23:14:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-46
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/29/2013; 685 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 19:12:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/10/2013; 712 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 15:55:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-16
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/23/2012; 1104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 5:20:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-9
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/22/2012; 578 xem
Xem lần cuối 1/20/2020 0:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/6/2011; 1680 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 6:12:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.