VietChristian
VietChristian
httl.org

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/4/2014; P: 12/26/2014; 535 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:42:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tạ Ơn: Chìa Khóa Của Sự Bình An

Tạ Ơn: Chìa Khóa Của Sự Bình An

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/2/2014; P: 11/14/2014; 1146 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 5:8:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Trông Đợi Đức Giê-hô-va

Hãy Trông Đợi Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/12/2014; P: 10/19/2014; 585 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 4:34:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhịn Nhục Và Yên Ủi

Nhịn Nhục Và Yên Ủi

Rô-ma 15:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/21/2014; P: 10/19/2014; 638 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:47:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Cũ Người Mới

Người Cũ Người Mới

Ê-phê-sô 4:21-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/3/2014; P: 8/24/2014; 574 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 19:54:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Một Người Cha Thành Công

Một Người Cha Thành Công

Sáng-thế Ký 6:11-7:7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:6/15/2014; P: 7/20/2014; 724 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 22:37:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Chúa Trời Hiện Ra Với Các Môn Đồ

Đức Chúa Trời Hiện Ra Với Các Môn Đồ

Giăng 20:19-29
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/4/2014; P: 5/18/2014; 496 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 5:48:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Xức Xác Chúa

Người Xức Xác Chúa

Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/6/2014; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 4:29:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nên Bậc Thành Nhơn

Nên Bậc Thành Nhơn

Ê-phê-sô 4:4-16
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2014; 555 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:7:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 593 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:5:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.