VietChristian
VietChristian
svtk.net

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/16/2014; 718 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 0:23:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/15/2013; 585 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 10:56:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:11/10/2013; 598 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 8:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/20/2013; 692 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2019 23:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/15/2013; 580 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/1/2013; 595 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 11:49:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/11/2013; 667 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 20:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/14/2013; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 1:37:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 622 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 1:4:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-21
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/12/2013; 713 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 23:3:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.