VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/23/2014; 865 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 10:4:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/16/2014; 785 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 22:59:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/15/2013; 636 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 10:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:11/10/2013; 646 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 10:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/20/2013; 770 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 18:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/15/2013; 612 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 5:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/1/2013; 659 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 15:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/11/2013; 738 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/14/2013; 516 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 21:2:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 675 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 19:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.