VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 4:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 222 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2019 10:36:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 13:46:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 765 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 12:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 364 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 20:52:20
Xem-VM  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1388 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 11:55:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/23/2012; 905 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 2:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/15/2012; 1209 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/9/2019 12:11:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/23/2011; 1678 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 6:51:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-27
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/4/2005; 2227 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 18:24:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.