VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 6:7:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 7:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 245 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 18:15:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 416 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 7:23:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 836 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 13:2:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 397 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 18:16:12
Xem-VM  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1487 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:7:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/23/2012; 978 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 12:31:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/15/2012; 1291 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 10:43:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/23/2011; 1768 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 13:57:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.