VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tôi Đã Được Chuộc Bằng Giá Cao Rồi

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Pastor John Altfeltis
C:7/6/2014; 389 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 1:39:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Chúng Ta Đi Đâu?

Hê-bơ-rơ 10:4-17
Pastor John Altfeltis
C:5/18/2014; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 7:48:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Sống

Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/5/2019 11:50:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giành Lấy Phần Thưởng

1 Cô-rinh-tô 9:24-29
Pastor John Altfeltis
C:3/16/2014; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 17:55:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Công Bình

Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 21:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Sắm Sẳn

Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 500 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Nhớ Cảm Tạ Chúa

Lu-ca 17:11-19
Pastor John Altfeltis
C:11/17/2013; 421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 20:6:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ở Trong Ta (Phần 2)

Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/20/2013; 215 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 0:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ở Trong Ta

Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/13/2013; 304 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 6:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ta Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 345 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 17:3:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.