VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Pastor John Altfeltis
C:7/6/2014; 397 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 12:13:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:4-17
Pastor John Altfeltis
C:5/18/2014; 277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 19:16:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 10:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-29
Pastor John Altfeltis
C:3/16/2014; 345 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 6:25:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 18:33:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 517 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 9:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor John Altfeltis
C:11/17/2013; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 12:37:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/20/2013; 221 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 18:39:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/13/2013; 317 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 6:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 21:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.