VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1197 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 7:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1252 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 18:38:30
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 955 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 17:16:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 982 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 12:5:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 788 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 3:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 930 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 21:5:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1160 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 20:3:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 622 xem
Xem lần cuối 1/8/2020 1:36:36
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 955 xem
Xem lần cuối 12/16/2019 5:13:38
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 849 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 11:57:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.