VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1161 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 1:15:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 20:23:43
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 909 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 20:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 957 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 16:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 754 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 18:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 897 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 22:22:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1109 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 23:35:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 605 xem
Xem lần cuối 8/2/2019 1:2:54
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 929 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 2:30:56
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 813 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 22:50:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.