VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1425 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 17:58:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1477 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 15:26:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 1164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 19:16:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 1212 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 20:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 1002 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 21:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 1183 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 14:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1459 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 3:24:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 770 xem
Xem lần cuối 5/25/2022 20:35:39
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 1176 xem
Xem lần cuối 5/26/2022 14:0:49
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 1073 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 19:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.