VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1111 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 14:24:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 20:23:22
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 865 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 4:43:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 913 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 22:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 714 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 20:57:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 864 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/6/2019 21:57:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1054 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 2:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 580 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 0:7:28
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 889 xem
Xem lần cuối 2/14/2019 11:39:9
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 761 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 7:11:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.