VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1131 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 6:11:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 18:46:15
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 874 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 12:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 928 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 2:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 722 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 2:26:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 877 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 2:1:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1074 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 19:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 592 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 12:0:1
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 899 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 3:43:10
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 776 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 0:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.