VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
2 Cô-rinh-tô 5:10-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/29/2012; 1509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 7:38:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1866 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 19:3:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 1606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 11:33:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2012; 1622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 2:46:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/25/2012; 1443 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 14:58:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 9:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/11/2012; 1760 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 7:21:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/4/2012; 1506 xem
Xem lần cuối 4/21/2024 20:56:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/26/2012; 1564 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 10:46:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/12/2012; 1534 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 20:51:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/5/2012; 1844 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 11:39:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.