VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 92:12-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/27/2015; P: 9/30/2015; 935 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 5:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/13/2015; P: 9/18/2015; 785 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 20:19:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/6/2015; P: 9/10/2015; 780 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 0:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:12-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/30/2015; P: 9/3/2015; 839 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 20:2:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 867 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 23:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 642 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 7:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/9/2015; P: 8/10/2015; 712 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 3:9:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-30
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/2/2015; P: 8/5/2015; 877 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 18:15:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/26/2015; P: 7/30/2015; 701 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 11:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/19/2015; P: 7/21/2015; 640 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 13:9:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.