VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 1096 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 3:11:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:12-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/27/2015; P: 9/30/2015; 1287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 23:21:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/13/2015; P: 9/18/2015; 1151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 14:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/6/2015; P: 9/10/2015; 1089 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 22:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:12-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/30/2015; P: 9/3/2015; 1163 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 20:25:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 1184 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 898 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 16:10:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/9/2015; P: 8/10/2015; 1030 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:51:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-30
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/2/2015; P: 8/5/2015; 1161 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 9:12:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/26/2015; P: 7/30/2015; 1050 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 6:3:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.