VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 719 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 466 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 543 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:13:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 520 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 563 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 21:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:11-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 632 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:14:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 659 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 10:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:1-3; Dân-số Ký 13:17-20; Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/17/2015; P: 5/20/2015; 1149 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 816 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 520 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 13:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.