VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 6:9-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/13/2019; P: 1/6/2020; 213 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 20:37:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 332 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 20:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 541 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 6:50:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 420 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 22:36:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 19:48:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:29:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 400 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 22:46:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 473 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 6:35:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 308 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 14:18:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 436 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 7:56:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.