VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 662 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 8:0:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 474 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 6:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 21:58:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 455 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 7:36:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:17-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 11:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 387 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 7:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 524 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 9:5:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 620 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 22:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 2:48:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 506 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 2:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.