VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 386 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 12:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 436 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 11:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:17-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 7:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 373 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 19:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 495 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 7:34:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 596 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 3:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 22:43:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 20:13:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 636 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 18:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 695 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 7:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.