VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Hê-bơ-rơ 11:29-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 21:53:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 592 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 8:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 559 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 0:59:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 452 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/3/2020 2:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 390 xem
Xem lần cuối 1/20/2020 4:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 20:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 638 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 16:3:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 433 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 9:16:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 620 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 23:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 614 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 14:31:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.