VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 609 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:0:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:29-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 538 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 23:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 606 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 21:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 574 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 471 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 8:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 401 xem
Xem lần cuối 3/16/2020 23:24:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 446 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 651 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 10:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 442 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 5:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 633 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.