VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 645 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 16:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:29-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 568 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 19:36:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 638 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 22:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 606 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 9:15:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 500 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 427 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 17:10:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 467 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 6:39:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 5:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 476 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:4:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 662 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 16:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.