VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 18:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 548 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:46:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 446 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:47:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 375 xem
Xem lần cuối 11/11/2019 17:20:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 425 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 629 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 0:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 605 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 606 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 17:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.