VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 683 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 20:20:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 600 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:52:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/1/2015; P: 11/4/2015; 772 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 445 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 5:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/11/2015; P: 10/14/2015; 567 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 3:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 805 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:53:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 746 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:54:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/4/2015; P: 9/10/2015; 630 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 1:10:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/3/2015; P: 9/10/2015; 605 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 13:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 9:18-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 771 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.