VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-3; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 662 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 18:31:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 692 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 10:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 617 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 17:35:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/1/2015; P: 11/4/2015; 785 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 17:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 465 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 14:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/11/2015; P: 10/14/2015; 586 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 16:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 823 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 13:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 759 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 13:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/4/2015; P: 9/10/2015; 640 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 17:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/3/2015; P: 9/10/2015; 620 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 3:32:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.