VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Trung Thành Với Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 175 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 6:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trước Khi Quá Trễ

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 376 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 5:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Để Trưởng Thành Trong Ơn Cứu Rỗi

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 298 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 11:47:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 169 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 11:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kinh Nghiệm Mở Mắt

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 402 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 306 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:34:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 344 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 23:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu

Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 7:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 322 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 17:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 468 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 12:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.