VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ê-sai 41:10-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/23/2020; P: 3/7/2020; 690 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 0:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:9-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/13/2019; P: 1/6/2020; 501 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/1/2022 11:11:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 567 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 10:4:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 883 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 16:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 683 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 18:33:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 532 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 0:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 777 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/1/2022 21:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 672 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 10:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 761 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 11:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/3/2022 10:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.