VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 274 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 18:18:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 451 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:25:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 368 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 2:59:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 17:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 10:37:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 361 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:57:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 418 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 13:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 276 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 17:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 384 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 13:50:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 11:17:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.