VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 222 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 20:24:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 428 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 21:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 327 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 18:24:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 3:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 437 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 11:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 339 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2019 2:11:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 383 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 19:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 256 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 11:38:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 355 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 3:16:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 1:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.