VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 677 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 22:0:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 878 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 17:26:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 878 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 18:6:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 824 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 14:32:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 955 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 14:1:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 1111 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 3:24:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 624 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 12:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 845 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 14:43:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 1162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 8:57:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 1080 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 11:3:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.