VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sự Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 442 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:2:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ánh Sáng Tình Yêu

Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 5:2:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Làm Vững Đức Tin Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 381 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 8:57:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Lòng Một Dạ

1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 15:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:35:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 14:24:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ân Điển Lạ Lùng

Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 459 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 22:13:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lương Tâm Tốt

1 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 593 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 4:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vượt Qua Những Khó Khăn Nhỏ

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 741 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 19:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.