VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 966 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 21:5:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 1234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 14:22:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 1187 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:40:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 967 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 1256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 10:48:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 1414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:10:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 747 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:9:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 1142 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:27:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 1459 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 8:2:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 1392 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 22:33:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.