VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 15:43:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 17:50:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 8:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 13:23:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 480 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 21:43:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 2:58:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 11:43:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 569 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 18:58:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 546 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 2:24:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 641 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 21:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.