VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 15:45:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:54:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 10:50:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 18:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2019 16:27:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 521 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 9:4:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 23:58:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 610 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 5:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 756 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 16:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.