VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 418 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 0:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ánh Sáng Tình Yêu

Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 9:8:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Làm Vững Đức Tin Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2018 15:3:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Lòng Một Dạ

1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 297 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 14:45:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2018 20:10:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 452 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2018 0:2:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ân Điển Lạ Lùng

Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 9:17:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lương Tâm Tốt

1 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 569 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 14:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Vượt Qua Những Khó Khăn Nhỏ

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 720 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 0:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 474 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 8:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.