VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 6:33:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 384 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 6:53:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 22:6:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 12:1:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:1:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 609 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 13:6:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 3:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 17:44:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 696 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 11:47:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 638 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 5:40:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.