VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 14:44:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 358 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 0:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 248 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 8:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 0:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 445 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 15:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 22:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 0:53:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 794 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 23:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 702 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 13:10:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 22:10:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.