VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 21:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 463 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 17:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 350 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 10:26:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 0:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 551 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/5/2021 13:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 523 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 7:4:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 659 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2021 7:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 945 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 21:55:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 839 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 22:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 543 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 6:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.