VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ngủ Thẳng Cẳng Dù Căng Thẳng

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 5:40:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ

Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 122 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 4:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Phước Cho Muôn Dân

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 21:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đường Về Hi Vọng

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 359 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 22:35:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Chúa Tể Trị

Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 8:54:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tống Cựu, Nghinh Tân

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 8:29:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Sống Trong Đức Tin

Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 635 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 19:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Vui Mặc Dầu

Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

The Call

Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 8:37:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Gọi

Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 752 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 11:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.