VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 7:16:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 276 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 192 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:28:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 21:47:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 8:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 13:45:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 472 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:5:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 710 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 8:56:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 23:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 389 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 21:26:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.