VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 1:25:49
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 14:35:26
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 373 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 10:2:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 170 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 15:3:37
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 4:49:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 21:58:24
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 0:19:54
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Quà Giáng Sinh Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2017 13:29:40
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 21:58:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Giô-sép Trong Niềm Tin

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 133 xem
Xem lần cuối 11/14/2017 23:43:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng