VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 23:25:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:15:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 15:3:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 161 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:15:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 116 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 18:29:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2018 1:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 15:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 439 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 13:22:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 13:5:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 333 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:15:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.