VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 19:3:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 2:30:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 7:18:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 169 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2018 15:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 129 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 9:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2018 0:16:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 314 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 4:3:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 458 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 20:31:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 9:28:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 19:45:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.