VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/9/2018 11:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/11/2018 14:20:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 23:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 149 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 23:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/3/2018 3:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/12/2018 3:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 2:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 408 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2018 11:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 200 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 14:37:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2018 16:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng