VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 7:24:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 345 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 22:2:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:46:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 17:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/20/2016; 379 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 345 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 22:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/6/2016; 354 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 17:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/30/2016; 399 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:21:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.