VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 752 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 14:25:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kết Quả Cho Chúa

Giăng 12:24-26
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/8/2017; 791 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:22:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/30/2016; 1515 xem 36 lưu
Xem lần cuối 29.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dấu Hiệu Của Chiến Thắng

Ru-tơ 3:1-8
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/14/2016; 1042 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mối Quan Hệ Tuyệt Vời

Rô-ma 8:1-38
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/6/2016; 1389 xem 43 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 12:49:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.