VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 503 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 13:27:44
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 354 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 20:49:8
Đọc  Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; 457 xem
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:4
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:9; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 637 xem
Xem lần cuối 1/19/2020 17:0:45
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/17/2015; P: 5/22/2015; 978 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16; Rô-ma 8:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2011; P: 12/25/2015; 589 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 5:36:38
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15; Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2010; P: 12/22/2015; 707 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:4
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.