VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-la-chi 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/15/2017; P: 10/28/2017; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 15:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/8/2017; P: 10/23/2017; 496 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 1:46:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2017; P: 10/18/2017; 297 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 1:1:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/10/2017; P: 9/24/2017; 349 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 8:34:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 402 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 6:3:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 599 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 8:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 284 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 1:8:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 13:35:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.