VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 328 xem 5 lưu
Xem lần cuối 31.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:39:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 190 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 2:24:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 152 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 4:8:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 274 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 13:1:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 18:22:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 338 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 263 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 436 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 3:11:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.