VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/2/2021; P: 5/5/2021; 135 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 13:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24.62-67
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/18/2021; P: 4/25/2021; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 14:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/11/2021; P: 4/24/2021; 54 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 14:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/4/2021; P: 4/22/2021; 120 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 8:54:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10; 2 Cô-rinh-tô 4:7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 16:9:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 19:53:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 17:22:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/14/2021; P: 2/28/2021; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 11:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4.10a; 1 Cô-rinh-tô 3:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/18/2020; P: 10/24/2020; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 3:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 4:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.