VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 558 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 15:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 435 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 15:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 485 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 17:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 550 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 8:43:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 2:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 509 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 12:20:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:14; Gióp 35:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 486 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 2:6:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 779 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 15:19:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 461 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 12:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:10-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 536 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 10:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 16  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.