VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 18:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 13:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 12:15:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 17:46:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 312 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 18:32:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 19:45:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 184 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 23:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 4:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 7:34:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 15:27:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.