VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 312 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 5:54:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 10:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 277 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 8:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 478 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 1:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:5-7; Ma-thi-ơ 5:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 9:55:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3.7-11; Đa-ni-ên 11:32b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 8:30:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32.24-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 21:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 20:33:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/27/2019; P: 1/28/2019; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 9:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.