VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa

Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 17:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ăn Để Sống Và Sống Để Ăn

Giê-rê-mi 15:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/6/2017; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2019 20:43:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Cực Ác Và Giải Pháp Phòng Vệ

2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/30/2017; 366 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 0:18:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngã Lòng Và Phương Cách Khiến Vững Lòng

Nê-hê-mi 4:6-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 447 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thuật Gây Hao Tổn Của Satan Và Ân Điển Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/16/2017; 343 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/6/2019 1:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Điều Thiết Yếu Cho Sự Sống

Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 674 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 8:10:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giải Phóng Và Tự Do Bởi Đấng Xức Dầu

Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 2:0:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Mão Triều Thiên Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2017; 258 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 3:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Của Người Cha Tin Kính Chúa

Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 274 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 3:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Thiên Đàng: Christ Là Sự Sống Của Tôi

Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/25/2018 3:28:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.