VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 9 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 47 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 13:56:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/14/2021; P: 2/28/2021; 16 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 4:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4.10a; 1 Cô-rinh-tô 3:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/18/2020; P: 10/24/2020; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 12:41:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:14,24-25,40-19; Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:20:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/27/2020; P: 10/6/2020; 102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 15:10:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 12:3:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 5:20,23,24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 14:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.