VietChristian
VietChristian
nghe.app
Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/23/2022; P: 1/28/2022; 118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 20:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:5
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/2/2022; P: 1/6/2022; 264 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 22:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/19/2021; P: 12/28/2021; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 17:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/5/2021; P: 12/7/2021; 152 xem 9 lưu
Xem lần cuối 26.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:25; Nê-hê-mi 8:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/24/2021; P: 10/27/2021; 230 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/7/2022 21:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 220 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 9:47:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 18:58:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/8/2021; P: 8/12/2021; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 2:49:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 9:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 219 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 14:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.