VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ê-sai 35:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2024; P: 2/17/2024; 210 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 18:12:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/4/2024; P: 2/9/2024; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2024 6:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:28; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 24:14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2023; P: 11/3/2023; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 23:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:27-20:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2023; P: 10/23/2023; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 2:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:16; Khải-huyền 2:26-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2023; P: 10/7/2023; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 4:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27; 2 Cô-rinh-tô 13:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/23/2023; P: 7/28/2023; 206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 5:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2023; P: 7/7/2023; 127 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 6:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:22; Sáng-thế Ký 17:1-5
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2023; P: 6/22/2023; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2024 16:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:6-8; Lu-ca 17:28-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2023; P: 6/8/2023; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 4:50:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2023; P: 5/19/2023; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 16:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.